M2골프랜드
 

 
작성일 : 19-02-25 11:11
2019년 3월이후 하계 영업시간 안내
 글쓴이 : m2golf
조회 : 1,848  
2019년 3월 4일 부터 2019년 11월 30일까지

하계 영업시간표가 적용됩니다.
------------------------------------------------------------
연습장 영업시간

평일                  :  오전 10시부터 밤 10시까지

공휴일 및 주말  :  오전 8시부터  저녁 7시 30분까지
----------------------------------------------------------------

파3 골프장 영업시간평일                :  오전 10시부터 일몰시까지

공휴일 및 주말  :  오전 8시부터  일몰시까지

-----------------------------------------------------------------